Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden


In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B Casa la Quinta gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden:
  1. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswegen, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden,
  2. Overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B Casa la Quinta kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bedrijfsbeƫindiging en/of verkoop van het onroerend goed.
Wijzigen van boeking:
Wanneer een gast een boeking wil wijzigen kan dat mogelijk zijn tot 21 dagen voor aankomst. De boeking wordt na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking.


Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet dit schriftelijk doorgegeven worden door de eerste betalende contactpersoon bij B&B Casa la Quinta.
Reeds betaalde bedragen zullen gelden als reserveringsbedrag voor de derde, het resterende bedrag wordt dan betaald door de overnemende partij met de des betreffende betalingstermijn. De overdragende (de eerste die betaling voldeed bij reservering) en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.